فضا سازی محوطه بیمارستان کامکار بمناسبت هفته دفاع مقدس

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه شورای کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز با حضور اعضاء محترم بسیج در 

تاریخ 1400/08/25 در محل دفتر کانون بسیج 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها