لیست اخبار صفحه :1
تکریم از جانباز دفاع مقدس

تکریم از جانباز دفاع مقدس

دکتر میرزایی مدیریت محترم مرکز با حضور در بخش دیالیز با جانباز بستری در بخش دیدار و گفتگو کرد.