مسئول EDU  بیمارستان کامکار – عرب نیا 

دکتر نرگس علیزاده

ایمیل : narali1360@gmail.com

شماره تماس :  428  _ 37185426

آیین نامه