ارتقاء رتبه

شرایط لازم جهت ارتقاء رتبه:

مشاغل تا سطح کاردانی

رتبه پایه

 8 سال سنوات تجربی قابل قبول

 کسب حداقل 60 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی

 گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه

رتبه ارشد

 20 سال سنوات تجربی قابل قبول

 کسب حداقل 70 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی

 گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه

مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر

رتبه پایه

 6 سال سنوات تجربی قابل قبول

 کسب حداقل 60 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی

 گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه

رتبه ارشد

 12 سال سنوات تجربی قابل قبول

 کسب حداقل 70 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی

 گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه

رتبه خبره

 18 سال سنوات تجربی قابل قبول

 کسب حداقل 80 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی

 گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه

 * مستندسازی تجربیات : الف)تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد.ب)برای کسب رتبه های پیشین استفاده نشده باشد.ج)مسائل، چالشها و مشکلات ( موانع، محدودیتها، فرصتها و تهدیدها ) مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده، بیان نماید.

رتبه عالی

 24 سال سنوات تجربی قابل قبول

 کسب حداقل 90 درصد امتیاز از میانگین مجموع امتیاز ارزیابی سالیانه کارمند در طول ارتقاء رتبه شغلی

 گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان ، مصوب هیئت امنا دانشگاه

* مستندسازی تجربیات : الف)تجربیات بایستی مرتبط با شغل مورد تصدی باشد.ب)برای کسب رتبه های پیشین استفاده نشده باشد.ج)مسائل، چالشها و مشکلات ( موانع، محدودیتها، فرصتها و تهدیدها ) مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات کارمندان شناسایی شده، بیان نماید.

2- امتیازات کسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه صرفا برای ارتقای همان رتبه ملاک عمل خواهد بود و برای ارتقاهای بعدی قابل محاسبه نیست.

2- کسب توﺃمان دو رتبه شغلی برای کارمندانی که شرایط ارتقاء رتبه بعدی را نیز دارا می باشند، امکانپذیر نمی باشد .