در بخش اورژانس خدمات پزشکی اورژانسی به بیماران ارائه می شود و به عنوان یک بخش در بیمارستان محسوب می شود ولی به جهت دسترسی بهتر و سریعتر بیماران در محلی جدا از ساختمان اصلی بیمارستان قرار گرفته است. 

قسمت های اورژانس شامل تریاژ، اتاق پزشک، اتاق cpr بخش تحت نظر، اتاق ایزوله،  اتاق‌عمل‌ سرپایی و تزریقات می باشد.

موارد پذیرش : تمام بیماران در شرایط اورژانس و درضمن همه موارد مربوط کرونا پذیرش میگردند