شرح وظایف واحد تغذیه

1. نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل آشپزخانه شامل :‌

  • آموزش و نظارت در خصوص مراحل آماده سازی ، ذخیره سازی ، پخت و نحوه چیدمان و بسته بندی غذاهای معمولی ورژیمی
  • تعیین وظایف محوله به تناسب میزان فراگیری وقابلیت انجام کار جهت هر یک از پرسنل شاغل در آشپزخانه
  • پایش آموزش و اصلاح فرایند اشتباه
  • تشکیل پرونده پرسنلی بر اساس شرح وظایف محوله به هر فرد و دوره های آموزشی گذرانده شده
  •  گزارش نحوه عملکرد در صورت بروز مشکل به مسئول مافوق

2. راند روزانه تجهیزات و ملزومات تهیه ، آماده سازی و پخت غذا و در صورت لزوم سفارش تعمیر یا خرید

3.  چارت روزانه دمای یخچالها ( 2 بار در روز )

4.  تنظیم جیره مواد غذایی درخواستی از انبار جهت پخت غذای روز بعد و ارسال آن به انبار

5. تنظیم آمار روزانه پرس غذای پخت شده جهت تنظیم جیره

6. نظارت بر نحوه تهیه گاوا‍ژ مطابق دستورالعمل ارسالی مشاورین تغذیه مرکز

7.  کنترل لیست درخواست رژیم غذایی بیماران از بخش و سفارش تهیه غذاهای رژیمی در سه شیفت با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده مشاورین تغذیه مرکز

8.  نظارت بر نحوه توزیع غذا در بخش

9.  کنترل ونظارت بر نحوه سفارش خرید مواد غذایی به صورت روزانه

10.  نظارت بر مواد غذایی خریداری شده قبل از ورود به انبار ؛ از لحاظ دارا بودن مولفه های بهداشتی – تغذیه ای موردانتظار و کنترل با نوع سفارش خرید داده شده

11. تکمیل چک لیست داخلی کار واحد خدمات غذایی مرکز به صورت روزانه

12.  تهیه وتنظیم وبازنگری در منوهای غذایی معمولی و رژیمی( با توجه به دستورالعمل مشاورین تغذیه مرکز)

 13. تهیه وتنظیم برگه های نظر سنجی در خصوص ارزیابی کیفیت غذای پرسنل و بیماران در مرکز

14. مشارکت در انجام نظرسنجی از کیفیت غذای معمولی و رژیمی ؛ شامل توزیع ، جمع آوری و تحلیل برگه ها به صورت ارائه گزارش آماری

15. گزارش آماری از مقدار مصرف اقلام غذایی مصرف شده ماهانه ( انواع گوشت ، لبنیات ، روغن ، سبزیجات یا میوه ) و تطبیق آن با پرس غذای مصرفی در مرکز در یک ماه و تحلیل آماری آنها در مقایســــه با هم

16. شرکت در انواع کارگاههای آموزشی نحوه مدیریت بخش غذا و.... 

 

 

 

فایل ها