مرکز آموزشی درمانی کامکار عرب نیا

راهنمای طبقات

طبقه

ساختمان شماره یک

زیرزمین

آزمایشگاه 282/ رادیولوژی / سونوگرافی 288

همکف

اورژانس 271 / تریاژ 278/ پزشک عمومی273  / تزریقات / مددکاری  264/ صندوق  260/ پذیرش 258                               

اول

درمانگاه و کلینیک ویژه  220/ اپتومتری 241/ شنوایی سنجی 229

دوم

حوزه ریاست / درآمد / حراست / تدارکات / امور اداری و دبیرخانه /  امور مالی

حیاط

ساختمان دیالیز/ ترخیص / نقلیه/ کنترل عفونت / بهداشت محیط /نمازخانه / روابط عمومی

 

ساختمان شماره دو

همکف

دفتر پرستاری / دفتر سوپروایزر/بخش عفونی زنان / بخش داخلی مردان /بخش داخلی زنان بخش جراحی زنان / سی سی یو/ تست ورزش و اکو/ اتاق عمل چشم /مرکز تلفن

دفتر خدمات

اول

آی سی یو /اتاق عمل ارولوژی/ بخش جراحی مردان