• پزشک عمومی تنها قادر به نوشتن نسخ سی تی اسکن اسپیرال ریه در شرایط کرونا می باشد .

  • نسخ سی تی اسکن حتما باید همراه با شرح حال باشد و کلمه اسپیرال نیز در نسخ ذکر گردد.

  • انجام سی تی اسکن توسط پرسنل خانم  و آقا انجام می گیرد.

  • جهت انجام عکسهایی که باید با آمادگی انجام شود نظیر (KUB-Lumbosacral xryو سی تی های باترزیق )می بایست از قبل در ساعات اداری بخش مراجعه کرده و برگه امادگی دریافت نمایند.

  • جواب سی تی  در قالب سی دی می باشد.

  • گزارش های سی تی اسکن با یک هفته و ماموگرافی با 48 ساعت فاصله آماده می باشد.

  • نسخ سی تی اسکن های شکم و لگن، صورت و سینوس، مغز و ... سایز سی تی اسکن ها (بجز سی تی اسکن اسپیرال ریه) حتما توسط پزشک متخصص نوشته شود.