فرایند پذیرش

با توجه به نوع بیمار, الکتیو یا اورژانسی بودن آن, فرایند پذیرش بدین صورت می باشد:

بیمار الکتیو (بیماری که با دستور بستری از مطب یا درمانگاه به بیمارستان مراجعه می کند):

بیمار به مطب/درمانگاه پزشک معالج مراجعه میکند و دستور بستری را دریافت می‌کند. بیمار با در دست داشتن دستور بستری و مدارک همراه (سونوگرافی، آزمایش و مشاوره)به واحد پذیرش مراجعه کرده و با تایید مسئول بخش مربوطه پذیرش بیمار انجام می‌شود.

بیمار اورژانسی:

بیمار به طور مستقیم به اورژانس مراجعه کرده و همراه بیمار جهت تکمیل فرایند پذیرش, اطلاعات و مدارک لازم را به واحد پذیرش تحویل می دهد, سپس بیمار در بخش بستری مربوطه ی بیمارستان, بستری می گردد.

 

 

ترخیص:

  • ویزیت پزشک و دستور ترخیص 

  • تکمیل پرونده و ارسال توسط منشی بخش 

  • اعلام زمان مراجعه به ترخیص 

  • مراجعه به صندوق 

  • مراجعه به ترخیص و دریافت مجوز خروج 

  • تحویل یک نسخه برگ خروج به بخش 

  • خروج از بخش

  • تحویل یک نسخه برگ خروج به نگهبانی 

  • خروج بیمارستان