شرح وظایف مدیر بیمارستان

 

1. کسب خط مشئ, دستورالعمل اجرائی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

2. تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمائی آنان

3. ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

4. بررسی و گزارش چگونگی عملیات و صورتهای مالی و بیلان و حسابهای بیمارستان

5. نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی, هزینه ها و درآمد های بیمارستان

6. نظارت کلی برچگونگی مصرف اعتبارات به منظورحصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

7. نظارت مستمر در نگه داری حسابهای اموال, انبار ها و ثبت دفاتر فرعی و معین و کل بر اساس ضوابط تعیین شده

8. نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداخت ها و رسیدگی به اسناد هزینه

9. بررسی مستمر نحوه اجرای خدمات واحدهای تحت سرپرستی و راهنمایی و ارشاد کارکنان

10. رسیدگی به بودجه و کنترل مخارج, تنظیم بودجه, امضاء اسناد با امضاء ریاست بیمارستان

11. تصویب و تایید اسناد حسابداری و دستور پرداخت های مربوط به خرید لوازم فوری در حدود اختیارات

12. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستانی همراه با ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب جهت رئیس بیمارستان

13. شرکت در جلسات و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تغییرات مفید در زمینه بهبود گردش کار و نحوه اجرای عملیات

14. تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی

15. نظارت و رسیدگی به امور اداری, مالی, تغذیه, تاسیسات, انبار و سایر قسمت های غیر پزشکی

16. تهیه و تنظیم بودجه بیمارستان با نظر مقامات فنی بیمارستان

17. پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستانی شامل نیروی انسانی و منابع دیگر

18. سرپرستی و تنظیم برنامه کار قسمت های تحت نظارت

19. کنترل مواد خام و اغذیه آشپزخانه از لحاظ کمی و کیفی

20. کنترل و رسیدگی به وضع غذایی بیماران

21. انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد

22. تهیه گزارش از فعالیت ها, پیشرف ها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه

فایل ها