شرح وظایف واحد کارگزینی

۱- رسیدگى به فرمهاى پروژه استخدامى به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
۲- تهیه پیش نویس هاى کارگزینى از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق ، مرخصى ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن به اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
۳- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامى و صورت پردازى از اوراق طبق دستور مقام ما فوق
۴- رسیدگى به پیشنهادات و تقاضاهاى واصله مربوط به استخدام ، تبدیل وضع استخدامى ، ترفیع ، بازنشستگى و تعیین برقرارى حقوق بازنشستگى و یا وظیفه.
۵- انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان
۶- برنامه ریزى و تمشیت و سرپرستى امور مختلف کارگزینى
۷- اجراى خط مشى تعیین شده و اتخاذ تدبیر لازم به منظور حسن انجام هدفهاى مورد نظر
۸- استخدام و معرفى کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
۹- تهیه ضوابط و دستور العمل هاى لازم
۱۰- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
۱۱- پیش بینى احتیاجات پرسنلى سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
۱۲- مطالعه قوانین و مقررات استخدامى و اظهار نظر در مورد نحوه اجراى قوانین و مقررات مورد عمل
۱۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جارى

 

 

 

 

شرح وظایف دبیرخانه

  •   ثبت کلیه نامه های دریافتی، داخلی و ارسالی

  •  ثبت کلیه قراردادها، بیمه نامه ها، تفاهم نامه ها، اسناد، درخواست ها و ...

  •  تفکیک احکام کارگزینی و ارسال به واحد مربوطه

  •   ارسال و دریافت نامه ها و مرسولات به داخل و خارج از مرکز

  •  انجام سایر امور محوله طبق درخواست مسئول مافوق

 

فایل ها