شرح وظایف امور مالی

۱- انجام اقدامات لازم در زمینه پرداخت هزینه های مرکز در چارچوب مقررات ، ضوابط و بودجه مصوب
۲- تدارک کلیه اقلام مورد نیاز مرکز بر اساس دستور العمل های رویه های مصوب
۳- همکاری با دفتر برنامه ریزی و ارزیابی در تنظیم و تدوین بودجه مرکز
۴- ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی مرکز بر اساس ضوابط و مقررات
۵- تهیه گزارشهای مالی از نتایج فعالیتهای مرکز از قبیل تراز آزمایشی ، ضورتحساب سود و زیان ، ترازنامه و ...
۶- اداره انبارهای مرکز
۷- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق مالی بهادار و ضمانت نامه های دریافتی و انجام اقدامات لازم در مورد وصول ، تمدید و یا ابطال آنها 
۸- امضاء اسناد مالی تعهد آور در زمینه تدارم و پشتیبانی مرکز از نظر خرید کالا و خدمات غیر پرسنلی بر اساس ضوابط و مقررات 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد حسابداری

 

 ۱. پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان

۲. پرداخت حق الزحمه حق ماموریت و پرداختهای متفرقه دیگر
۳. انجام امور مربوط به تعرفه درمانی
۴. پرداخت اسناد کارپردازی و دستمزد رانندگان
۵. رسیگی به اسناد حسابداری ثبت و ارسال به ذیحسابی و گرفتن اعتبارات و بایگانی اسناد
۶. اعتباردهی و تهیه تراز مالی ماهانه و ارسال به ذیحسابی دانشگاه
۷. صدور چک
۸. انجام امور مربوط به خدمات درمانی پزشکان خانواده اجاره محل
9. تهیه آمار مربوط به درآمدها (تعرفه و خدمات درمانی و ....)

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف امین اموال

1. اختصاص شماره و نصب برچسب اموالی به اموال دولتی تحویل گرفته شده
۲. ثبت کامل مشخصات اموال در دفاتر طبق مقررات
۳. تهیه و تنظیم صورت حساب اسقاط و مازاد و ارسال آن به ذیحسابی
۴. تهیه و تنظیم صورت حساب‌های اموال خریداری شده در شش ماهه اول و دوم هر سال و تحویل آن به اداره اموال ۵. جهت بررسی و ارسال به اداره کل اموال دولتی
۶. صدور پروانه خروجی برای اموال با ذکر مشخصات کامل با توجه به مجوز صادره و ثبت آن در دفتر مربوطه
۷. تحویل اموال به متقاضی و دریافت رسید مربوطه
۸. الصاق یک نسخه از اموال تحویل داده شده در هر اتاق
۹. تهیه و تظیم صورت اموال سرقتی، مفقودی و ارسال آن به رئیس واحد مربوطه و ذیحسابی جهت اقدام لازم
۱۰. مطابقت اجناس موجود با لیست اموال در اتاق ها
۱۱. انجام سایر وظایف محوله مربوطه به شغل که از طرف رئیس سازمان مربوطه محول می‌شود.

 

 

 

شرح وظایف واحد تدارکات

۱- خرید کلیه اقلام مورد نیاز مرکز
۲- تحویل اجناس خریداری شده به انبار
۳- ارائه گزارش کار به مسئول مافوق
۴- اخذ دستور کار از مسئول مافوق