شرح وظایف معاون درمان

1-     کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مقامات مافوق

2-     تجزیه و تحلیل دستورالعمل های واصله و تعیین راه حل اجرای آنها در بیمارستان در حوزه درمان

3-     نظارت بر اجرای دستورالعمل های درمانی واصله از معاونت درمان دانشگاه و سایر مراجع مرتبط

4-     بررسی وضعیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان و نظارت و کنترل مستمر آن

5-     مطالعه و بررسی نیازهای تجهیزاتی و نیروی انسانی بیمارستان و اولویت بندی آنها

6-     نظارت بر مسئولین فنی اورژانس و سایر مسئولین فنی واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی

7-     نظارت و رسیدگی به شکایات واصله در حوزه درمان

8-     تشکیل گروه های نظارت و ارزشیابی درون بیمارستانی

9-     نظارت بر نحوه تشکیل جلسات، اجرای مصوبات و نظارت بر نحوه عملکرد و پیگیری های کمیته های بیمارستانی و شرکت در جلسات آن ها

10- استانداردسازی نیروی انسانی و تجهیزاتی و عملکرد آن ها در کلیه واحدهای درمانی و پاراکلینیک

11- پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای تشخیصی درمانی واگذار شده به بخش غیر دولتی

12- هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی، معاونین و سایر مدیران بیمارستان جهت بهبود روند ارائه خدمات درمانی

13- انجام ارزشیابی کیفی به صورت دوره ای و همچنین نظارت بر نحوه مراقبت های مدیریت شده

14- بررسی رضایتمندی گروه های ارائه کننده خدمات تشخیصی درمانی و همچنین رضایتمندی بیماران و مراجعین

15- همکاری با بازرسین و گروه ارزشیابی معاونت درمان

16- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

17- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه و انجام سایر امور محوله