شرح وظایف امور اداری

⇐ انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل بخش نامه، دستورالعمل ها، طرح طبقه بندی مشاغل، مقررات استخدامی، بازنشستگی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری،کارکنان

⇐ اعمال و اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور که از طریق مراجع قانونی به دستگاه ابلاغ می گردد و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

⇐ شناخت وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب مربوطه

⇐ انجام مکاتبات پرسنلی و استخدامی

⇐ بازبینی پیش نویس های کارگزینی از قبیل احکام انتقال– افزایش حقوق– ارتقاء گروه– تغییر شغل و عنوان– مرخصی بدون حقوق– انتصابات– خدمت نیمه وقت بانوان– ماموریت آموزشی – برقراری، کاهش، قطع حق عائله مندی – برقراری، کاهش، افزایش، قطع حق اولاد و...

⇐ اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظورحسن انجام هدف های مورد نظر و هماهنگ نمودن فعالیت های کارگزینی با دستگاه

⇐ پیش بینی نیازهای پرسنلی براساس تعداد پرسنل خارج شده آمار نیروی انسانی، پست های بلاتصدی – افزایش جمعیت و یا تخت های بیمارستانی 

⇐ رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوطه به تبدیل وضعیت استخدامی – استخدام آزمایشی برکناری از خدمت آزمایشی-  صدور حکم قطعی – صدور حکم بازنشستگی

⇐ رسیدگی به مسائلی از قبیل ترک خدمت – گزارش به موقع ترک خدمت کارکنان – صدور احکام آماده به خدمت اخراج – بازخرید خدمت و نغییر محل جغرافیایی و انفصال برابر دستور مافوق

⇐ انجام امور مربوط به رفاه کارمندان آموزش ضمن خدمت – آموزش های بلندمدت و کوتاه مدت ، بیمه درمان – بیمه عمر و رعایت حقوق قانونی کارکنان و جلوگیری از تضییع حق آنان

⇐ کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه برابر دستوالعمل دانشگاه

⇐ کنترل و نظارت و توزیع فرم های ارزش یابی و تکمیل تا آخرین مراحل آن

⇐ نظارت بر بایگانی پرسنل و اسناد مربوطه

⇐ برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امورمختلف کارگزینی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم برابر مقررات

 

 

شرح وظایف واحد کارگزینی

۱- رسیدگى به فرمهاى پروژه استخدامى به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
۲- تهیه پیش نویس هاى کارگزینى از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق ، مرخصى ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن به اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
۳- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامى و صورت پردازى از اوراق طبق دستور مقام ما فوق
۴- رسیدگى به پیشنهادات و تقاضاهاى واصله مربوط به استخدام ، تبدیل وضع استخدامى ، ترفیع ، بازنشستگى و تعیین برقرارى حقوق بازنشستگى و یا وظیفه.
۵- انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان
۶- برنامه ریزى و تمشیت و سرپرستى امور مختلف کارگزینى
۷- اجراى خط مشى تعیین شده و اتخاذ تدبیر لازم به منظور حسن انجام هدفهاى مورد نظر
۸- استخدام و معرفى کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
۹- تهیه ضوابط و دستور العمل هاى لازم
۱۰- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
۱۱- پیش بینى احتیاجات پرسنلى سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
۱۲- مطالعه قوانین و مقررات استخدامى و اظهار نظر در مورد نحوه اجراى قوانین و مقررات مورد عمل
۱۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جارى

 

 

 

 

شرح وظایف دبیرخانه

  •   ثبت کلیه نامه های دریافتی، داخلی و ارسالی

  •  ثبت کلیه قراردادها، بیمه نامه ها، تفاهم نامه ها، اسناد، درخواست ها و ...

  •  تفکیک احکام کارگزینی و ارسال به واحد مربوطه

  •   ارسال و دریافت نامه ها و مرسولات به داخل و خارج از مرکز

  •  انجام سایر امور محوله طبق درخواست مسئول مافوق