معرفی واحد دفتر پرستاری

 

واحد دفتر پرستاری مجموعه ای از همکاران سوپروایزر با سرپرستی مدیر خدمات پرستاری (مترون) بیمارستان می باشد که مسئولیت برنامه ریزی در جهت ارتقا کیفی و بهبود فعالیت ها و مراقبت های پرستاری از مددجویان و هماهنگی درون و برون سازمانی را  عهده دار می باشد. یکی از وظایف مدیر پرستاری مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی, کمیته های بیمارستانی و توزیع کارکنان و پیشگیری از عفونت در راستای ارتقاء سطح سلامت مددجویان و همکاران با رعایت منشور حقوق بیمار, مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی می باشد. ارائه ی راهکار به مسئولین و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود برای دستیابی به اهداف سازمانی از دیگر وظایف دفتر پرستاری می باشد.

 

 

شرح وظایف سوپروایزر بالینی

 

 

1- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی‌های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین


2- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری


3- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی‌های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان/بیماران


4- برنامه‌ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه‌ریزی ترخیص مددجویان/بیماران


5- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد واحدهای ذیربط

6- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت اراوه خدمات مطلوب در واحدهای ذیربط


7- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری(مربوط به کارکنان مددجویان/ بیماران، محیط و ...) و اقدام جهت حل آن‌ها


8- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانایی‌ها و نیازها در واحدها و شیفت‌های مختلف

9- ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد


10- شرکت در برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه  روش‌های مؤثرتر


11- شرکت در کمیته‌های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی، رفاهی، توانبخشی و...)


12- نظارت بر انجام پروسیجرها و مداخله در کیفیت خدمات و هدایت پرسنل


13- ارائه راهنمایی‌های لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آن‌ها


14- مشارکت و همکاری در جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدیدالورود با مقررات، خط مشی‌ها، شرح وظایف و... 


15- ثبت حوادث، وقایع غیر مترقبه، آمار(بیماران بدحال، پذیرفته شده، ترخیصی، فوت شده و...) و گزارش به مافوق


16- ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی


17- همکاران و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه‌های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری


18- همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه‌ها و خط مشی‌های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده


19- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و... 


20- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق