رسالت:

بیمارستان کامکار عرب نیا بعنوان یکی از مراکز مهم تخصصی موجود در مرکز شهر ، با استفاده و بهره گیری از پرسنل شایسته و همچنین استاندارد های اعتبار بخشی، حاکمیت بالینی و ایمنی بیماراست، با ارائه ی خدمات تشخیصی گیری،مراقبتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی در رشته های ، پیش تخصصی و فوق تخصصی )روماتولوژی، نفرولوژی،دیالیز،چشم،گوش وحلق وبینی،داخلی و قلب،عفونی،غدد، جراحی عمومی و ارولوژی،ریه، روانپزشکی،نورولوژی، آنکولوژی (به مراجعین خود بامطلوبترین کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را در استان قم ارائه می نماید .

چشم انداز:

ما بر آنیم تا بر اساس شاخصهای اعتباربخشی ، بعنوان بیمارستان برتر، در جهت ارائه بهترین کیفیت و کم هزینه ترین خدمات  بهداشتی درمانی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی استان شناخته شویم .

ارزش ها :

1 -اعتقادات و باورهای دینی و اهتمام به رعایت وترویج ارزشهای اسلامی و معنوی

2-همدلی و مسئولیت پذیری پرسنل

3-مشتری مداری و احترام براساس کرامت الهی و برخورد احترام آمیز با مراجعین و کارکنان 

4- عدالت محوری ، اهتمام به رعایت اخلاق حرفه ای و ایجاد شرایط دسترسی آسان به  خدمات وفرصت انتخاب منصفانه برای همه

5-اهتمام به ارتقای حرفه ای و برقراری ارتباط موثر و باز با مشتریان داخلی وخارجی

6- اهتمام به شفافیت ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به مراجعین و سازمانها

7- بهبود کیفیت و کمیت خدمات درمانی بهداشتی و ایمنی بیمار

8 - احترام به خلاقیت و نوآوری از طریق حمایت از پژوهش و عملکرد های مبتنی بر شواهد